PRAWA PACJENTA


(w oparciu o ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z p.zm.)

Pacjent ma prawo:

1. do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w przypadku ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
2. żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej),
3. do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
4. w przypadku porodu, do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem,
5. do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, z zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych,
6. do informacji o swoim stanie zdrowia,
7. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego,
8. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, pacjent ma również prawo, aby lekarz nie udzielał mu w/w informacji,
9. pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom,
10. w przypadku, gdy lekarz nie podejmuje leczenia lub odstępuje od leczenia pacjenta, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostarczenia wcześniej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
11. do informacji o prawach pacjenta,
12. do informacji o rozwoju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez Szpital,
13. do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
14. do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody,
15. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Zgoda oraz sprzeciw, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli,
16. do wyrażenia zgody na piśmie, w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,
17. do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, w tym także prawo do umierania w spokoju i godności, a pacjent w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,
18. do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta,
19. prawo do leczenia bólu,
20. do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
21. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa,
22. do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz odmowy kontaktów z nimi przy udzielaniu świadczeń stacjonarnych i całodobowych – koszty tych świadczeń ponosi pacjent,
23. do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przy czym przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu- koszty tych świadczeń ponosi pacjent,
24. do opieki duszpasterskiej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne lub całodobowe świadczenia zdrowotne, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot ten jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania,
25. do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.