PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Przychodnia Lekarska nr IV Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Osiedle Niepodległości 3A, 33-100 Tarnów, adres e-mail: czworka@post.pl numer telefonu 14 6888184, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121217, numer NIP: 8732831779, REGON: 85179409900000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Podmiot Leczniczy).
 2. Inspektorem ochrony danych w Podmiocie Leczniczym jest Pan Marcin Korczak, dane kontaktowe: tel.: 512049849, adres e-mail: mkorczak@nzozczworka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot Leczniczy na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu świadczenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 4. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy i na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia.
 5. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Leczniczy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udzielonym Pani/Panu świadczeniem zdrowotnym.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także dostawcy usług i rozwiązań technicznych / organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe, dostawcy sprzętu diagnostycznego itp.), dostawcy usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym itp.) oraz osoby upoważnione przez Panią/Pana.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  a)medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  b)dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  c)zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  d)skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  e)dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w części w jakiej wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest obligatoryjne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.