TRANSPORT SANITARNY


Nasza placówka świadczy usługi transportu sanitarnego bezpłatnie dla pacjentów naszej przychodni, którym taki transport przysługuje w ramach ubezpieczenia NFZ oraz odpłatnie na prywatne zlecenie zamawiającego.

 

Kto decyduje o wystawieniu zlecenia na transport sanitarny?

Zlecenie na transport sanitarny zawsze wypisuje lekarz kierujący w związku z prowadzonym przez siebie leczeniem. W przypadku transportu do poradni specjalistycznej, na pierwszorazową wizytę, obowiązek wypisania zlecenia spoczywa na lekarzu kierującym. Z tym, że proszę pamiętać iż lekarz ten zapewnia transport tylko na pierwszą wizytę, a na każdą następną zlecenie na transport wystawia lekarz specjalista, który przejął opiekę nad pacjentem.

Kiedy przysługuje transport bezpłatny, kiedy częściowo odpłatny, a kiedy całość kosztów musi pokryć pacjent?

Transport w całości refundowany przez NFZ przysługuje w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia w najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń we właściwym zakresie gdy występują:

-konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,

-potrzeba zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej po leczeniu szpitalnym przykładowo w celu wykonania badań lub kontynuacji leczenia).

Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych
Gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

-chorób krwi i narządów krwiotwórczych
-chorób nowotworowych
-chorób oczu
-chorób przemiany materii
-chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
-chorób skóry i tkanki podskórnej
-chorób układu krążenia
-chorób układu moczowo-płciowego
-chorób układu nerwowego
-chorób układu oddechowego
-chorób układu ruchu
-chorób układu trawiennego
-chorób układu wydzielania wewnętrznego
-chorób zakaźnych i pasożytniczych
-urazów i zatruć
-wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.
Powyższe oznacza, że transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:

-zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
-uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-o ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu.

Transport „daleki” w POZ, co to jest i komu przysługuje?

Transport „daleki” rozliczany w ramach umowy na transport sanitarny w POZ dotyczy następujących przypadków, w których pacjent ze wskazań medycznych wymaga tego typu transportu:

1. Przewiezienie pacjenta od granicy Polski do miejsca zamieszkania, po wypisaniu ze szpitala poza granicami kraju, w którym pacjent był leczony z przyczyn losowych (nie planowo),

2. Przewiezienie pacjenta od granicy Polski do świadczeniodawcy najbliższego jego miejscu zamieszkania, po wypisaniu ze szpitala poza granicami kraju, w którym pacjent był leczony z przyczyn losowych (nie planowo),

3. Przewiezienie pacjenta na konsultację specjalistyczną do i z poradni specjalistycznej najbliższej miejscu zamieszkania, ale znajdującej się w innym powiecie i jednocześnie w odległości większej niż 120 km (tam i z powrotem),

4. Przewiezienie pacjenta do i z najbliższej miejscu zamieszkania poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661).

 

W celu uzyskania potwierdzenia refundacji przez Fundusz należy przesłać do Oddziału NFZ:

– wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub opiekuna prawnego, zawierający pozytywny wynik konsultacji lekarza POZ kwalifikującej do transportu, z uzasadnieniem (ocena stanu zdrowia i stopnia niesprawności, w szczególności dysfunkcji narządu ruchu, pod względem konieczności korzystania z transportu sanitarnego)

– zaświadczenie z placówki specjalistycznej (szpitala – pkt 1 i 2, poradni – pkt 3 i 4) z uzasadnieniem.

 

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego jest odpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości oraz w celu zgłoszenia transportu prosimy o kontakt

pod nr tel. 660-184-330